VIII. Kelet-Pécs

A Kelet-Pécs célterületet északon az Ady Endre utca, Hársfa út, Engel utca és a 6-os út határolja, keleten Pécs közigazgatási határáig terjed a városrész, délen az 57-es út, nyugaton az Árpádi-árok, Faiskola utca, Siklósi út, Somogyi Béla utca, Bacsó Béla utca, a Sport utca és Lánc utca határolja.

A célterületet több településrész alkotja:

Budaiváros: Történetileg kialakult iparos és munkásnegyed, számos megőrzendő szerkezeti és beépítési elemmel. Szerepe a Zsolnay Kulturális Negyed megnyitásával folyamatosan növekszik. A terület nyugat része a Zsolnay Negyed megépülése óta a történelmi Belvároshoz zárkózik, a kulturális és kreatív ipar központja lehet a jövőben. A Zsolnay Negyed Pécs egyik legnagyobb turisztikai vonzerővel bíró attrakciója, amely komoly jelentőséggel bírhat a város és környéke turisztikai desztinációként való megjelenésében és így a jövedelemegyenleg javításában.

Budai külváros: A Belső városrészek és a Kelet-Mecsek célterületek közötti csendes, nagyrészt homogén beépítésű, önálló centrum nélküli terület. Peremein fontos városi útvonalak haladnak, de ezek hatása nem hatol be a tömbbe. A Zsolnay gyáron túli városrész nagyrészt családi házas beépítésű, a Ledina területe társasházakat tartalmaz. A területen nincs komoly gazdasági teljesítmény, ez alól kivételt szinte kizárólag a keleti oldalról szegélyező 6-os út melletti területek jelentik.

Kisbalokány: A vasútvonal és a Zsolnay út közé beszorult intézmény és közpark terület. Fontos szerepe lenne a Belváros, egyetemi kampusz és a Zsolnay Negyed közötti széles zöld-folyosó biztosításában, melynek kiteljesedését most még a 90-es években meggondolatlanul telepített kereskedelmi és szolgáltató egységek akadályozzák. Itt található a város két legjelentősebb, EKF keretében megvalósult intézménye a Tudásközpont és a Kodály Központ.

Balokány: Nyugati részén jelenleg gazdasági terület, keleti felén nagyrészt erdősült zöldterület található, a Basamalom út mentén alakult ki lakóterületi beépítés. A várostesttől a vasútvonal választja el. Kiemelkedő szerepe lehet a város rekreációs területeinek fejlesztésében, a zöld és kék hálózat kialakításában, a városközpont déli irányú kapcsolatainak fejlesztésében. Kevés utcája, és a hiányzó tömegközlekedés miatt a város vérkeringésében nem vesz részt. A gazdasági területek új, vegyes funkció felé kell, fejlődjenek, ami kapcsolatot biztosít a Siklósi városrész központi szerepéhez. A rendezetlen gazdasági telephelyek közé ékelődött Pipacs utcai, a KSH által 2. szegregátumként jelölt területet meg kell szüntetni, a szegregátum a TOP-6.9.1 projekt 2. ütemében érintett. A Kisbalokány alatti területrész rekreációs potenciállal bír, amely turisztikai vonzerőt is jelenthet a jövőben, ám jelenleg kiaknázatlan.

Újhegy: A 6-os út és az Üszögi út által a várostesttől szinte elvágott településrész jellemzően tervezetlenül jött létre. Utcahálózatát a tulajdonviszonyok alakították, és a folyamatos beépülés mellett nem jött létre központja, intézménye, kereskedelme. A tömegközlekedés csak a Nagykozári úton halad, melytől a terület nagy része távol fekszik. A lehetséges munkahelyek távolsága miatt a mobilitás igény nagy.

Basamalom: Az iparvágány és Pécs-bánya rendező pályaudvar által elzárt területen a meghatározó létesítmény az Erőmű, és a mellette települt iparvállalatok. Az erőmű munkáslakásai Jankovics telep két rendezett utcájában találhatóak. A terület többi része rendezetlen, és szervezetlen. Tömegközlekedés csak a szomszédos Gyárvárosban, a Mohácsi úton halad. Közterületei elhanyagoltak, kiépítetlenek. A Magtár utcai szegregátum (KSH 3. szegregátum) a TOP-6.9.1. projekt 2. szakaszában lesz érintett.

Gyárváros: A 6-os úttal határos, Mohácsi út és az Üszögi út közötti térség meghatározóan gazdasági terület, melyen belül nagy kiterjedésű ún. rozsdaövezet maradt a felhagyott bányászati létesítmények, iparvállalatok helyén. A gyér tömegközlekedés javítása feltétlenül szükséges. A Mohácsi út teljes szélességben való megújítása a forgalom nagysága és városba vezető szerepe miatt is sürgető. A működő ipari területek mellett jelentős kereskedelmi-szolgáltató tevékenység települt a Mohácsi út mentén.

Üszög: Gazdasági terület, melybe beékelődik Üszögpuszta lakóterülete. Közúti kapcsolata megoldott. Üszögpuszta rendezett lakóterületén az épületállomány átlagos állapotú. Üszögpusztán található Batthyány-kastély és parkja történelmi és természeti értéket képvisel. A XVIII. század elején épült, korai barokk stílusú épület ma Kastélyszállóként és étteremként működik. A kert különleges, védett növényfajoknak ad otthont.

Üszögi tározó major: Gazdasági terület, dél-keleti peremén horgásztóval és erdősült zöldterülettel. Városi szerkezetképző szerepe nincs. Közúti kapcsolata megoldott. Néhány lakóépület és a karbantartott víztároló mellett több elhanyagolt telephely rontja az összképet.

Tüskésrét: Pécs egyik legnagyobb fejlesztési potenciálját magában foglaló területe. Beépítetlen nagy kiterjedésű zöld terület, mely régóta kereste szerepét a várostestben, és melyen az elmúlt időszakban napelempark, szabadidőpark került kialakításra. A város a közeljövőben a településrész további rekreációs fókuszú fejlesztést tűzte ki célul.

Kiemelendő a városrészben a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. tevékenysége, mely Pécs város turisztikai és kulturális infrastruktúrájáért felelős szervezetként segíti a civil szervezeteket a rendezvényeik megvalósításában, hirdetésben, és gyakran a helyszín biztosításában is. Az elmúlt években minden alkalommal a ZSÖK Kft. részéről kiírásra kerül egy civil pályázat, amelyben 8 szervezet részére biztosítanak ingyenes teremhasználatot a Kodály Központ konferencia- és koncerttermeiben.

A városrész teljes lakossága 12.600 fő, azonban az 1. és 2. szegregátumban élők száma 188 fő, így a projekt célterületén élők száma 12.412 fő. A legnépesebb területrészek: Budai város, Budai külváros és Újhegy. Az átlagos népsűrűség 750 fő/km2, a Budai városban azonban 5.260 fő/km2. Az aktív korú népesség nem éri el a célterületen a lakosság kétharmadát. Fiatalos városrész: az öregedési index értéke 1,11. A diplomások aránya átlagosan 20,65% a célterületen, természetesen a Belvároshoz közeli településrészeken magasabb az arányuk, míg a rozsdaövezethez tartozó területeken a legalacsonyabb.